Vedtægter for
Det Frivillige Samråd i Morsø Kommune

NAVN OG ORGANISATION
FORMÅL
BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
REPRÆSENTANTSKABET
FORETNINGSUDVALGET
REGNSKAB OG REVISION
VEDTÆGTSÆNDRINGER
OPLØSNING AF DET FRIVILLIGE SAMRÅD

Printklar udgave af  Vedtægterne (Klik her)
Kræver Acrobat  Reader  som du kan downloade (Klik her)

§ 1 NAVN OG ORGANISATION

Organisationens navn er: Det Frivillige Samråd i Morsø Kommune.

Stk. 2 Det Frivillige Samråd skal gennem et repræsentantskab og et forretningsudvalg tilstræbe den bredest mulige lokale forankring i det eksisterende frivillige sociale arbejde i kommunen.

 

§ 2 FORMÅL

Formålet for Det Frivillige Samråd er at koordinere, understøtte og styrke det frivillige sociale arbejde i Morsø Kommune.

Formålet opnås ved:
at “bygge bro” mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen, samt mellem disse foreninger/organisationer og de relevante kommunale forvaltninger, afdelinger og institutioner i Morsø Kommune.

at formidle kontakt, viden, ideer og ressourcer, dels mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer indbyrdes, dels mellem den frivillige og den kommunale verden.

at opsøge og igangsætte lokale projekter og tiltag indenfor det frivillige sociale arbejde — gerne i samarbejde med de eksisterende foreninger og organisationer.

at yde støtte til nye projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at understøtte og realisere organisationens formål

 

§ 3 BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer samt løst strukturerede grupper med et selvstændig formål, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Morsø Kommune.

Stk. 2    Optagelser af medlemmer i Det Frivillige Samråd godkendes af forretningsudvalget efter skriftlig ansøgning.

 

§ 4 REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet, der er højeste myndighed  udgøres af en udpeget repræsentant fra hver at de optagne organisationer, foreninger og grupper.

Stk. 2    Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år  i april kvartal. Repræsentanterne indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Forretningsudvalgets beretning.
  4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
  5. lndkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  7. Eventuelt.

Stk. 3    Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage tør repræsentantskabsmødet.

Stk. 4    Valg og vedtagelser på repræsentantskabsmødet sker med almindeligt stemmeflertal, jævnfør dog § 7 og § 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt en repræsentant anmoder herom, skal afstemning foregå skriftligt. Afstemning skal foregå skriftligt ved valg af personer.

Stk. 5    Repræsentantskabsmøderne er åbne for alle interesserede. Men kun de udpegede repræsentanter har stemmeret. Møderne annonceres i den husstandsomdelte lokale ugeavis.

Stk. 6    Udover det årlige ordinære repræsentantskabsmøde kan der afholdes yderligere et til to møder for repræsentantskabet. På disse møder kan der f.eks. drøftes målsætninger, ideer, formål, politikker og nye initiativer i tilknytning til det frivillige sociale arbejde samt evt.  ideer til afholdelse af tema-arrangementer. Repræsentanterne indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel.

Stk. 7    Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forretnlngsudvalget på dettes initiativ eller hvis mindst 1/3 at repræsentantskabet fremsender skriftlig begæring med begrundelse herom til forretnIngsudvalget. Dette er pligtigt til –  med skriftlig begrundelse –  at indkalde til mødet i løbet af 14 dage efter samme regler som ved ordinært repræsentantskabsmøde.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde har samme myndighed som det ordinære.

 

§ 5 FORRETNINGSUDVALGET

Det Frivillige Samråd i Morsø kommune tegnes af forretningsudvalget,  hvis medlemmer er ansvarlige for driften i forhold til formålsparagraffen.

Stk. 2    Forretningsudvalget består at 3-7 medlemmer, som vælges af og blandt repræsentanterne på det årlige repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget vælges for 2 år således, at der skiftevis er 4 eller 3 medlemmer på valg hvert år. Ved lige årstal er der 4 medlemmer på valg.  Ved ulige årstal er der 3 medlemmer på valg.

Stk. 3  Der vælges herudover 1-2 suppleanter for et år.
Ved afgang fra forretningsudvalget indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer, for resten af det afgående medlems valgperiode.

Stk. 4    Forretningsudvalget konstituerer sig på første møde efter valget med formand, næstformand og kasserer, hvor kasseren ikke behøver være medlem af forretningsudvalget.
Forretningsudvalget fordeler herudover selv sine arbejdsopgaver.

Stk. 5    Forretningsudvalget holder normalt møde en gang pr. kvartal. Formanden  indkalder skriftligt til forretningsudvalgets møder med angivelse at
dagsorden. Indkaldelse bør ske med mindst 5 dages varsel.

Stk. 6    Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer – herunder formand eller næstformand – er tilstede.

Beslutninger, træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende.

Stk. 7 Forretningsudvalget skal føre protokol over beslutninger.

Stk. 8 Forretningsudvalget kan til enhver tid nedsætte udvalg og projektgrupper.

Stk. 9    Samrådet har ansvar for indstillinger over fordeling af frivillighedsmidler.

 

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

Ansvaret for Det Frivillige Samråds økonomiske drift og administration varetages af formand, næstformand og kasserer. Attestering af bilag til udbetaling og lignende kræver formands/kassers underskrift.

Stk. 2 Det Frivilfige Samråds regnskab følger katenderåret. Kassereren skal senest 1. april forelægge regnskabet for forretningsudvalget.

Stk. 3 Revisionen udføres af 2 personer, som er valgt som revisorer på repræsentantskabsmødet.

Stk. 4 Det Frivillige Samråd kan ikke stifte gæld.

 

§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forretningsudvalget skal udsende forslag til vedtægtsændringer til repræsentantskabet senest 8 dage før et repræsentantskabsmøde.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på repræsentantskabsmødet for at kunne træde i kraft.

 

§ 8 OPLØSNING AF DET FRIVILLIGE SAMRÅD

Til gyldig beslutning om opløsning af organisationen kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det sidste afholdes mindst én måned og højst to måneder efter det første. Opløsning af organisationen skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2 Ved opløsning af organisationen skal eventuel formue tilfalde sociale projekter, hvis formål ligger tæt op ad Det Frivillige Samråds eget. Dette  sker efter repræsentantskabets nærmere beslutning.

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 30. april 2012

Med efterfølgende tilføjelse af – valg af 2 stemmetællere og 2 revisorsuppleanter på Repræsentantskabsmødet 27. maj 2013

Ændring af § 4 stk. 5 = møderne annonceres i “den husstandsomdelte lokale ugeavis” foretaget på Repræsentantskabsmødet 25. april 2016

ændring af §5 stk. 2 – Forretningsudvalget 3-7 medlemmer,stk. 3 – suppleanter 1-2,stk. 4 – hvor kasseren ikke behøver at være medlem af Forretningsudvalget, og stk. 9 – driften af fælles mødested – slettes.-  på Repræsentantskabsmødet 5.okt. 2020

Ændring af §6 første afsnit, 2 punktum – attestering af bilag til udbetaling og lignende kræver formands/kasserers underskrift.- på Repræsentantskabsmødet 7. jun 2022

Formand for Forretningsudvalget: Elly Duus Bloch